Tumblr Mouse Cursors
Ariss 15.
Home Theme Ask me anything

Maryna Miklaszewska “Poznałam kiedyś prawdziwego hipstera” (via ongoingthing)

(via prawie-polnoc)

nie wolno przywiązywać do niczego zbyt wielkiej wagi, do niczego i do nikogo.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter